Uncategorised

Kolik lidí pracuje pro Google?

Google, jedna z největších technologických společností na světě, je známý svým závazkem k diverzitě, rovnosti a inkluzi (DEI) na pracovišti. Tento závazek je základem jejich úsilí o vytvoření kultury respektu, která podporuje všechny zaměstnance bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo fyzické schopnosti.

V roce 2023 dosáhl Google významných milníků v oblasti DEI. Společnost například dosáhla svého cíle zvýšit zastoupení černochů, Latinoameričanů a původních Američanů v leadershipu o 30% – tři roky před plánovaným datem v roce 2025. Tento úspěch je výsledkem dlouhodobého úsilí a závazku k diverzitě a inkluzi, který je základem kultury společnosti Google.

Nicméně, i přes tyto úspěchy, Google stále čelí výzvám. Například, i když se podařilo zvýšit počet černých zaměstnanců, společnost zaostává za svým cílem zdvojnásobit počet černých pracovníků do roku 2025. Zvláště obtížné je udržet ženy barevné pleti, jak ukazuje zpráva z roku 2021.

Přesto se Google neustále snaží zlepšovat a vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny své zaměstnance. Společnost se zavázala k pokroku v oblasti DEI a bude se nadále snažit dosáhnout svých cílů v této oblasti.

Často kladené otázky (FAQ)

Co znamená DEI?
DEI je zkratka pro Diverzitu, Rovnost a Inkluzi. Tyto tři složky jsou klíčové pro vytváření pracovního prostředí, které respektuje a oceňuje rozdíly mezi lidmi.

Jak Google podporuje DEI?
Google podporuje DEI prostřednictvím řady iniciativ, včetně školení pro zaměstnance, zveřejňování dat o diverzitě a vytváření inkluzivních politik a postupů.

Jaké jsou cíle Google v oblasti DEI?
Google má několik cílů v oblasti DEI, včetně zvýšení zastoupení menšin v leadershipu a zdvojnásobení počtu černých zaměstnanců do roku 2025.

Vysvětlení použitých termínů

Diverzita – Diverzita znamená rozmanitost nebo rozdílnost. V kontextu pracoviště se týká přijímání a oceňování rozdílů mezi lidmi, včetně, ale nejen, jejich rasy, pohlaví, sexuální orientace, věku, tělesné schopnosti a náboženství.

Rovnost – Rovnost znamená, že všichni lidé mají stejná práva a příležitosti. Na pracovišti to znamená, že všichni zaměstnanci mají stejnou příležitost k růstu a úspěchu bez ohledu na jejich osobní charakteristiky.

Inkluze – Inkluze znamená vytváření prostředí, kde se všichni cítí vítáni a respektováni. Na pracovišti to znamená vytváření kultury, která oceňuje a využívá jedinečné schopnosti a perspektivy všech zaměstnanců.